Planlegger yrkes-bachelor

I 2017 kan en helt ny skoletype se dagens lys: Yrkeshøyskolen, en tre-årig utdannelse som kan gi fagskolestudenter en bachelorgrad. Visjon er å få etablert en pilot-klasse innen faget byggeledelse allerede høsten 2017.

– Næringslivet melder at de trenger praktiske fagfolk med totaloversikt og spisskompetanse innen byggeledelse. Og det jobber vi nå for å kunne skaffe dem.

Det sier Ketil Solbakke, rektor på Østfold Fagskole, en av de seks samarbeidende fagskolene på Østlandet. Sammen med sine fem rektorkolleger er Solbakke godt i gang med et prosjekt som kalles «Yrkeshøyskolen Øst». En skole som kan bli en påbygning til dagens 2-årige fagskole, og som kan gi studentene en bachelorgrad og altså innpasses i det norske universitets- og høyskolesystemet.

Lang vei fram

– Vi har god tro på dette, samtidig ser vi mange utfordringer, sier Solbakke. Og understreker at veien fram er lang – det handler om å etablere et eierselskap, om offentlig godkjenning, om penger og lokalisering.

– Men vi har satt i gang dette arbeidet for å skape forståelse for at fagfolk fra håndverkermiljøer er viktige, altså at de har andre kunnskaper og evner enn de som kommer fra teoribaserte høyskolemiljøer. Dette skal bli en yrkes-bachelorgrad. Til innvendinger om at «byggeledere har vi vel nok av», vil vi svare og understreke at både studenter og lærerkrefter på en yrkeshøyskole skal utforme en praktisk rettet utdanning, noe som i dag ikke finnes, sier Solbakke.

Lokale informasjonsmøter

Noen av de seks fagskolene, som eies av i alt åtte fylkeskommuner, har hatt lokale informasjonsmøter for å drøfte høyskoletanken med næringsliv, politikere og bransjeorganisasjoner.

– Tilbakemeldingene har vært overraskende positive, ikke minst fra næringslivet. Det er ingen tvil om behovet for en slik kompetanse som yrkeshøyskolen kan gi, sier Ketil Solbakke.

Det er altså innen faget byggeledelse at prosjektgruppen særlig ser muligheter for en ny utdannelse. Planen er at studiet skal inneholde bl.a. tredimensjonal tegning (BIM), økonomiforståelse, prosjektledelse, byggeplassforståelse/samarbeid og kontraktsforståelse.

– I dag ender for mange byggeprosjekter i rettsapparatet. Ofte er forprosjekteringen for dårlig, og vi ser konflikter mellom de ulike fagområder som elektro, VVS etc. Med en yrkeshøyskole vil vi kunne øke kompetansen og forbedre byggeledelsen, sier Østfold-rektoren.

Pilot-klasse høsten 2017

Rektorgruppen har en visjon om å få etablert en pilot-klasse høsten 2017. En visjon Solbakke selv kaller «ambisiøs» - men altså ikke umulig.

– Første trinn er å få et eierselskap på plass, altså at dagens åtte fagskole-eiere/fylkeskommuner samarbeider praktisk om dette. Deretter er det en krevende prosess å få skolen godkjent hos NOKUT, den statlige godkjenningsinstansen. Da må vi kunne dokumentere nær dialog med næringsliv, med utenlandske studiesteder etc. Hvor en skole kan plasseres, er heller ikke avgjort, her vil vi gå forsiktig fram, sier Solbakke.

Men kanskje vil det et sted på Østlandet høsten 2017 begynne 30 elever i den første pilotklassen på Yrkeshøyskolen Øst. I så fall vil et stykke norsk skolehistorie skrives.   

Publisert: 04.05.15, Kl. 08:36 / Av: ludvig