Kompositt og polymer

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metaller tidligere var rådende. Materialene brukes stadig mer i maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter, bygg- og anlegg. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien.

Kurskode
FTT50/H
Heltid

 

Gjennom utdanningen utvikler studentene kunnskaper om kompositt og polymer ved å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeider som utføres av andre i henhold til bransjens gitte krav og spesifikasjoner. Dette danner et godt grunnlag for å møte de utfordringene en får som fagansvarlig, med vekt på ledelse, økonomi og HMS i tillegg til drifts- tekniske utfordringer.

Utdanningen skal utvikle studentenes ferdigheter og generelle kompetanse som gir reflekterte yrkesutøvere, kvalifiserte for å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver innen kompositt- og polymerindustrien. Etter fullført utdanning skal de tilfredsstille denne industrisektorens krav og normer både i forhold til produksjon og HMS. Studentene får også ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser. De lærer å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser.

Utdanningen er praktisk lagt opp med utstrakt bruk av laboratoriearbeid, noe industrien vektlegger som det viktigste suksesskriteriet for å tilegne seg kunnskap innenfor kompositt- og plastfag. Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og benytter deres kompetanse med gjesteforelesere. 

Utdanningen kvalifiserer til stillinger som leder i bedrifter med arbeidsoppgaver innenfor produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester og etablering av egen virksomhet innen kompositt- og polymerindustrien. Mange benytter også fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Gjennomføring

Utdanningen på heltid har en varighet  på to år. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak til teknisk fagskole er:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev 

eller

  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.