Helse og omsorg

De helsefaglige studiene spenner fra tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Her har du muligheten til å bygge videre på praksis og tidligere kurs og skoler. Alle studieretningene kombinerer teori og praksis. 

Kurskode
FHH07D
Deltid
Nettbasert

Utdanningen skal gi studentene kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til barsel­kvinner, fødende, friske nyfødte, syke barn og deres pårørende. 

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen i Østfold
Deltid
Nettbasert
Kurskode
FHH50D
Deltid

Å arbeide med personer med demens og alderspsykiatri innebærer å ivareta deres helhetlige situasjon. Studiet gir kompetanse til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. 

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHH12D/N
Deltid
Nettbasert

Studentene skal lære å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kartlegge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen. Utdanningen vektlegger også hvordan helsetjenesten til eldre er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. 

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Oslo Akershus
Deltid
Nettbasert
Fagskolen i Vestfold
Deltid
Nettbasert
Kurskode
FHH03D
Deltid

Utdanningen skal gi studentene god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjons­teknologi (IKT).

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHH53D/N (med forbehold om Nokut-godkjenning)
Deltid
Nettbasert

Målgruppen for studiet Hverdagsmestring er helsearbeidere som jobber med utviklingshemmede, eller som ønsker å jobbe innen dette fagfeltet. Studiet vil tilbys som nytt fagskolestudium når godkjenning fra Nokut foreligger.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Fagskolen Oslo Akershus
Deltid
Nettbasert
Kurskode
FHH05D/N
Deltid
Nettbasert

Utdanningen vektlegger hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie; fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt. Gjennom studiet får studentene kunnskap om og ferdigheter til å benytte ulike faginstanser, hjelpe­apparat og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie. 

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHH13D
Deltid
Studiet legger vekt på kunnskap om kols, hjerte- og karlidelser, diabetes og sykelig overvekt. Utdanningen er tverrfaglig og rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og sosialfagene.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHH55N
Nettbasert

Utdanningen vil bidra til å dekke en mangel på formell kompetanse innen området logistikk og service i helsevesenet.  For å kunne optimalisere konseptet trenger alle medarbeidere som arbeider med logistikk og service i helsetjenesten å videreutvikle teoretisk og praktisk kunnskap, noe som vil bidra til gode helsetjenester innenfor dette fagområdet. Medarbeidere med formell kompetanse i logistikk og service er og vil være kritisk viktig dersom helsevesenet skal kunne effektivisere det daglige arbeidet. 

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHH54N
Deltid
Nettbasert
​Studiet legges til rette slik at studentene tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kvalifiserer til å utøve målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemning.
Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHH14/D
Deltid

Etter endt utdanning vil studenten ha økt sin kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser. Dette vil skje ved bevisstgjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig samarbeid og utvikling av samhandlingskompetanse. Studenten har utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, på­rørende, andre etater og institusjoner m.m.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHH04D/N
Deltid
Nettbasert

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i rehabilitering både på individnivå og systemnivå. Sentralt står også brukermedvirkning, kunnskap om hvordan brukere kan få større innflytelse på sin egen rehabiliteringsprosess. Studentene undervises i gjeldende lover og forskrifter og skal kjenne til forskjeller mellom forvaltningsnivåene.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHH52D
Deltid

Sterilforsyning omfatter dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr, og dette er viktige ledd i infeksjons­forebyggende arbeid og pasientsikkerhet.

Disse skolene tilbyr studiet: 
Kurskode
FHH09/D
Deltid
Utdanningen er spesielt til­passet spesialisttjenesten og kommunehelsetjenestens miljøarbeid for alvorlig psykisk syke med rusproblemer. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg god kunnskap i felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og oppvekstfagene. Studenten vil også lære å legge til rette for ivaretakende og effektiv kommunikasjon basert på pasientenes behov.
Disse skolene tilbyr studiet: