Barsel og barnepleie

Utdanningen skal gi studentene kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til barsel­kvinner, fødende, friske nyfødte, syke barn og deres pårørende. 

Kurskode
FHH07D
Deltid
Nettbasert

 

Studentene skal lære om faglige og personlige grenser og se viktigheten av tverrfaglig samarbeid, aktuelle lovverk, pasientrettigheter og arbeidsmiljø. De skal også opparbeide forståelse og empati for menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov og ressurser.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 12 uker er integrert i utdanningen.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Det benyttes digital læringsplattform. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
Utdanningen vil gi flere meningsfylte arbeidsoppgaver og større mestring i arbeidssituasjonen.

Jobbmuligheter

Som barsel- og barnepleier vil man finne de fleste jobber innenfor føde-og barselavdeling, barneavdeling, nyfødtintensivavdeling, barnebolig og barnehjem, arbeid med barn med spesielle behov i barnehage, asylmottak eller skole og som assistent for barn med spesielle behov.