Helse, aldring og aktiv omsorg

Studentene skal lære å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kartlegge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen. Utdanningen vektlegger også hvordan helsetjenesten til eldre er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. 

Kurskode
FHH12D/N
Deltid
Nettbasert

 

En viktig del av studiet er å tilegne seg ferdigheter i å veilede eldre til mestring og aktiv egenomsorg. Etter studiet skal studentene også være i stand til å veilede og lede medarbeidere, og de skal kunne bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen. Studiet gir 60 fagskolepoeng.

Deltid

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver og større grad av mestring i jobben.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Ta kontakt med den fagskolen du ønsker å søke

Arbeidsformer

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, stimulere kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurdering underveis, og det benyttes digital læringsplattform. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes i den kommunale helsetjenesten. En fagskoleutdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar, og med økt kompetanse vil studentene generelt være mer attraktive på arbeidsmarkedet (jfr. samhandlingsreformen).