Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling

Videreutdanningen vil bidra til å heve det faglige nivået hos ambulansefagarbeidere, som vil oppnå bred kompetanse innenfor ambulansefagets ansvarsområder og dermed være et viktig bidrag til å styrke fremtidens helsevesen med dyktige fagfolk.

Gjennom utdanningen får studentene styrket sin kompetanse innen  operativ ledelse med  fokus på innsatsledelse i ambulansetjenesten, dette vil styrke ambulansefagarbeiderens rolle i samarbeid med andre etater og styrke evnen til vurdering og prioritering når det gjelder pasienters, kollegaers og andres sikkerhet. Ambulansetjenesten møter ofte ulike sårbare pasientgrupper i oppdrag, gjennom utdanningen vil studentene få økte kunnskaper og ferdigheter i forhold til særskilte pasientgrupper ambulansearbeideren møter i arbeidshverdagen.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 og autorisasjon som ambulansearbeider, eller
c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse, dersom søker har autorisasjon som ambulansearbeider. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

  • Helsearbeiderfaget
  • Ambulansefaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp som et nettbasert studie med samlinger. Det vil gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, simulering og ferdighetstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Mellom samlingene møtes studenter og lærere til veiledning og undervisning på nett.

Studentene skal arbeide med prosjekt som et av arbeidskravene. Prosjektet har som mål å tilføre egen arbeidsplass ny kompetanse. I den forbindelse får studentene tilbud om personlig veiledning underveis og denne veiledningen kan foregå på studentenes arbeidsplass ved behov. Dette gir et godt alternativ for arbeidstakere som har behov for fleksibilitet, slik at det er lettere å kombinere studier med jobb og andre forpliktelser.

Studiet består av fem hovedemner:

  1. Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon
  2. Ambulanseoperativ ledelse
  3. Akuttmedisinske tilstander hos eldre
  4. Psykiske lidelser og ruslidelser
  5. Fødsler, nyfødte og akutt syke barn

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen ambulansetjenesten og bidrar med kompetent og trenet personell som bidrar til samarbeid, samhandling og utvikling av tjenesten som kan øke kvalitet og utnyttelse av ressurser i den akuttmedisinske kjeden.