Grovfôrbasert kjøttproduksjon

Nye utfordringer som endringer i klima, økt fokus på dyrevelferd, skjerpede miljøkrav og større og mer spesialiserte produksjoner stiller nye krav. Studiet legger vekt på grovfôrbaserte produksjoner og omfatter både konvensjonell og økologisk produksjon.

Studiet retter seg mot grovfôrbaserte produksjoner av både storfe og småfe der grovfôr har en sentral plass i fôrsammensetningen. Det legges vekt på bærekraftig produksjon basert på norske og fornybare ressurser. Det er viktig å sikre produksjon av trygg mat med høy kvalitet samtidig som produksjonen skjer innenfor gjeldene rammer for dyrevelferd, miljøkrav og klimasmart landbruk.

Studiet gjennomføres på deltid over to år ved Hvam videregående skole. Neste oppstart er høsten 2021.

Opptakskrav

Ordinært opptakskrav er

1.    Fullført og bestått videregående opplæring innen landbruk eller hestefag i naturbruksprogrammet. 
2.    Fem års relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med nettbasert undervisning og veiledning i tillegg. Arbeidsformer er forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, ekskursjoner og øvelser. Studiet er organisert med samlinger på to eller tre dager. Det er fem samlinger hvert av de fire semestrene. Samlingene vil foregå på eller med utgangspunkt fra Hvam videregående skole i Nes kommune i Akershus. Det vil være ukentlig nettbaserte aktiviteter mellom samlingene.

Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra rådgivningstjenester og organisasjoner.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

  1. Husdyrproduksjon
  2. Grovfôrproduksjon og beitebruk
  3. Driftsledelse og økonomi
  4. Hovedprosjekt   

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført studium oppnås tittelen Agrotekniker grovfôrbasert kjøttproduksjon. Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet eller som fagarbeider i landbruket. Studiet gir sammen med PPU mulighet for å jobbe som faglærer i videregående skole og fagskole.