Kvalitetsrevisor i landbruket

OPPSTART HØSTEN 2022. Debio, Matmerk, akvakulturbransjen og flere revisjonsmiljøer har allerede i dag et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisorer. I fremtiden vil det bli behov for nye og bærekraftige måter å produsere mat på, med høye krav til kvalitetssertifisering. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.

Fagskoleutdanningen for kvalitetsrevisorer i landbruket retter seg mot de som vil kvalifisere seg for å jobbe som kvalitetsrevisor innen ulike sertifiserings-, kvalitets- og styringssystemer i landbruket og som kvalitetsansvarlige hos varemottaker.Den klimatiske, demografiske og teknologiske utviklingen er i ferd med å endre menneskenes livsvilkår over hele verden. Dette vil føre til grunnleggende endringer i systemene for produksjon og forbruk dersom Europa skal leve innenfor jordens økologiske grenser.Ulike bransjer og foretaksformer i Norge er revisjonspliktige. Det kan være ulike grunner til dette, men det mest vanlige er en lovpålagt revisjonsplikt og/eller at aktuell virksomhet skal oppfylle vedtatte betingelser. Fagskoleutdanningen er et helt nytt utdanningstilbud som dekker et behov i markedet innen både jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Studiet starter opp høsten 2020 på Hvam videregående skole.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring, utdanningsprogram naturbruk eller restaurant- og matfag.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års relevant praksis innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlinger vil foregå som forelesninger, aktiviteter i samlet klasse, gruppearbeid, rollespill, arrangerte øvelser i revisjon, observasjon og refleksjon, muntlige presentasjoner og ekskursjoner til aktuelle virksomheter. På samlingene vil det også bli ulike former for veiledning, både i grupper og enkeltvis etter behov.
Mellom samlingene er det nettbasert aktivitet og revisjonsøvelser. På revisjonsøvelsene er hver student med kvalitetsrevisorer på revisjonsoppdrag. Studentene følges opp gjennom veiledning og underveisvurderinger.  

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

1.     Kvalitetssystemer i landbruket
2.     Kommunikasjon
3.     Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
4.     Hovedprosjekt

Fullstendig studieplan kan hentes på  www.kjelle.vgs.no eller 
www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført studium oppnås tittelen Kvalitetsrevisor i landbruket. Kompetansen kan brukes til å arbeide som kvalitetsrevisor i landbruket eller kvalitetsansvarlig hos varemottaker. Studiet gir sammen med PPU mulighet til å jobbe som faglærer i videregående skole og fagskole.