Livsstils- og kroniske sykdommer

Studiet legger vekt på kunnskap om kols, hjerte- og karlidelser, diabetes og sykelig overvekt. Utdanningen er tverrfaglig og rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og sosialfagene.
Kurskode
FHH13D
Deltid

 

I samhandlingsreformen rettes oppmerksomheten mot pasient­grupper innen rus- og psyki­atriske lidelser, eldre omsorgstrengende og pasienter med livsstils- og kroniske sykdommer som KOLS, hjerte- og kar­lidelser, diabetes og sykelig overvekt. Denne ut­danningen er rettet mot livs­stils- og kroniske sykdommer. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen gir mulighet for flere meningsfylte arbeidsoppgaver og større mestring i jobbsituasjonen.

Deltid

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Utdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Studentene vil også være mer attraktive på arbeidsmarkedet pga økt kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).