Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Etter endt utdanning vil studenten ha økt sin kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og ruslidelser. Dette vil skje ved bevisstgjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig samarbeid og utvikling av samhandlingskompetanse. Studenten har utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, på­rørende, andre etater og institusjoner m.m.

Kurskode
FHH14/D
Deltid

 

Etter endt utdanning kan studenten jobbe innen psykisk helsevern eller rusbehandling, kommunale, statlige eller private institusjoner.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksis/praksisprosjektperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning
Samfunnet er i stadig endring og dette stiller krav til økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid.

Opptakskrav
Det generelle grunnlaget for opptak til helsefag er: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid
Utdanningen er ettårig, men strekker seg over to år. Studiet gir 60 fagskolepoeng.

Arbeidsformer
Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelig for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill, evt. med bruk av video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og underveisvurdering. Læringsarbeidet støttes med bruk av digital læringsplattform. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter:
De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Der vil du få mere spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Du vil også være mer attraktiv på arbeidsmarkedet med din økte kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).