Rehabilitering

Utdanningen skal gi studentene kompetanse i rehabilitering både på individnivå og systemnivå. Sentralt står også brukermedvirkning, kunnskap om hvordan brukere kan få større innflytelse på sin egen rehabiliteringsprosess. Studentene undervises i gjeldende lover og forskrifter og skal kjenne til forskjeller mellom forvaltningsnivåene.

Kurskode
FHH04D/N
Deltid
Nettbasert

 

En viktig del av utdanningen er å gjøre studentene bevisste om egne kunnskaper og ferdigheter, og de skal kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med pasienten, pårørende og organisasjoner m.m. Studenten skal etter endt utdanning være i stand til å være personlig koordinator i individuelle planprosesser.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver og større grad av mestring i jobben.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning i videregående skole.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Opptak kan gjøres på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid
Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer
Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, stimulere kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurdering underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter:
De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Fagskoleutdanning vil gi flere spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Med økt kompetanse øker også attraktiviteten på arbeidsmarkedet (jfr. samhandlingsreformen).