Sterilforsyning i helsetjenesten

Sterilforsyning omfatter dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr, og dette er viktige ledd i infeksjons­forebyggende arbeid og pasientsikkerhet.

Kurskode
FHH52D
Deltid

 

Utdanningen skal sette studentene i stand til å mestre arbeidsoppgaver innen sterilfor­syning og gi dem kompetanse om hvordan smitteveier brytes og smitte­spredning hindres. Den medisinsk-tekniske utviklingen i helsevesenet går stadig fremover, og det benyttes avanserte og dyre instrumenter/utstyr i pasientbehandling og kirurgi. Studiet er tilpasset profesjonskrav og  skal samtidig skape rom for studentenes utvikling og refleksjon over egen prog­resjon.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksis­periode på 15 uker er integrert i ut­danningen.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen vil gi mulighet for flere meningsfylte arbeidsoppgaver og større mestring i jobbsituasjonen.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid

Utdanningen er nettbasert og på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Utdanningen vil gi muligheter for mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Studentene vil også være mer attraktive på arbeidsmarkedet pga. økt kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).