Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Utdanningen er spesielt til­passet spesialisttjenesten og kommunehelsetjenestens miljøarbeid for alvorlig psykisk syke med rusproblemer. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg god kunnskap i felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og oppvekstfagene. Studenten vil også lære å legge til rette for ivaretakende og effektiv kommunikasjon basert på pasientenes behov.
Kurskode
FHH09/D
Deltid

 

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i studiet.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

  • Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
  • Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver og større grad av mestring i jobben.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning i videregående skole.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer

  • Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.
  • Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, stimulere kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 
  • Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurdering underveis, og det benyttes digital læringsplattform. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter:
De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. En fagskoleutdanning vil gi spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Du vil også være mer attraktiv på arbeidsmarkedet med din økte kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).