Bransjeprogrammene til Fagskolene

Regjeringens kompetansereform Lære hele livet startet med en satsning på fleksible bransjeprogram som kan kombineres med jobb og som svarer til bedriftenes konkrete kompetansebehov. I 2020 vil Fagskolene på Østlandet rulle ut piloter med korte modulbaserte utdanninger som er enda mer fleksible enn vanlige fagskoleutdanninger.
Studere

Fleksible og yrkesrettede bransjeprogram

Bransjeprogrammene er fleksible og yrkesrettede utdanninger skreddersydd til bransjene som kan kombineres med jobb. De er enda mer fleksible enn vanlig fagskoleutdanning da de er korte modulbaserte utdanninger, slik at man kan ta en modul av gangen og bygge på flere om man ønsker.

Bransjeprogrammene utvikles av Fagskolene i samarbeid med partene i arbeidslivet. Kompetanseutvikling er avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet. Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og 41 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. Fagskolene har i løpet av et år utviklet bransjeprogram for en rekke bransjer. På nettsiden til Utdanning.no finner man total oversikt over alle bransjeprogrammene, se oversikten her ››

Fagskolene på Østlandet tilbyr en rekke bransjeprogram. Her er tilbudene; 
 

1. Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen
Dette er en attraktiv, kort og spisset modulbasert utdanning som sikrer konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Endringer i arbeidslivet gjør at bedrifter og medarbeidere trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Les mer på nettsiden til Fagskolen Oslo ››

2. Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien, Fagskolen i Viken
Norsk matindustri er inne i et teknologiskifte hvor ny teknologi stadig blir mer tilgjengelig. Industrioperatørens rolle blir mer kompetansekrevende og krever nye måter å tenke produksjon på. Dette studiet vil løfte den den enkelte produksjonsmedarbeiders digitale kompetanse. Les mer om studiet på nettsiden til Fagskolen i Viken ››

3. Fleksibel Digitalisert Automatisering, Idustrifagskolen i Fagskolen i Viken
Denne utdanningen vil gi fagarbeideren kunnskaper og ferdigheter til å forbedre og drifte digitaliserte og automatiserte produksjonslinjer og til å kunne vedlikeholde disse. Les mer på nettsiden til Fagskolen i Viken ››

4. Industrifagskolen, Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet tilbyr korte og spissede utdanninger på fagskolenivå. Les mer på nettsiden til Fagskolen Innlandet ››

5. Observasjons- og vurderingskompetanse for helsetjenesten, Fagskolen i Viken
Denne modulbaserte utdanningen for helsefagarbeidere vil gi kunnskap innen klinisk observasjon- og vurderingskompetanse, velferdsteknologi, digitalisering og e-helse og hverdagsrehabilitering.
Les mer på nettsiden til Fagskolen i Viken ››

6. Digitalisering prosessteknikk, Fagskolen Vestfold og Telemark
Leverandør og kunnskapsbedrifter i Grenland er viktige bidragsytere i utdanningen. Den starter høsten 2021  Utdanningen er rettet mot kjemiprosess. laboratoriefag og fagoperatører i produksjonsteknikk. I en industri med stadig strengere krav til f.eks. effektivitet, lønnsomhet, utslipp og forbruk ser prosessindustrien at digitalisering er fundamentalt for overlevelse og økt konkurransekraft i fremtiden. Les mer
I tillegg har vi flere bransjeprogram. 
Bransjeprogram for elektrobransjen
Bransjeprogram for industri
Bransjeprogram for olje gass og leverandørindustrien

7. Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører, Fagskolen i Viken
Dette studiet er nettbasert med samlinger. Les mer om studiet på nettsiden til Fagskolen i Viken ››

8. Bransjeprogram innen reiselivsnæringen, Fagskolen i viken

Fakta om regjeringens kompetansereform
Lære hele livet

  • I budsjettet for 2019 er det satt av 130 millioner kroner til arbeidet som skal sikre at flere står i jobb lenger. Dette kommer i tillegg til eksisterende ordninger som f.eks. etter- og videreutdanning for lærere.
  • I tillegg til totalt 30 millioner kroner til bransjeprogram, skal 37 millioner kroner gå til utviklingen av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse i år.
  • Regjeringen vil satse 36,3 millioner kroner på at flere skal få delta i forsøk med moduler på grunnskolenivå og i fag- og yrkesopplæringen. Da får flere bedre muligheter til å bygge opp et fagbrev og gjøre det enklere å kombinere opplæringen med arbeid.
  • I 2018 oppga 37 prosent av norske virksomheter at de hadde et udekket kompetansebehov, ifølge Kompetanse Norges virksomhetsbarometer. Til tross for økte omstillingsbehov, er deltakelsen i videreutdanning lavere i dag enn for ti år siden ifølge SSBs lærevilkårsmonitor.

Les mer på Regjeringens hjemmesider ››