Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo utvikler studietilbud i tekniske fag og helse- og oppvekstfag i nært samarbeid med bransjeorganisasjoner og større virksomheter, både private og offentlige. Alle utdanningstilbudene ved Fagskolen Oslo er godkjent av NOKUT. De strenge kravene som stilles til bl.a. undervisningsmetodikk, lærerkvalifikasjoner og fysiske forhold gir både studentene og markedet en garanti for utdanningens høye kvalitet.

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis. Våre fagskoleutdanninger tar fra ett eller to år på heltid, og du får kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både heltid og deltid.

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet «Kristiania tekniske aftenskole». Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble «Sofienberg tekniske fagskole». I 2007 fikk skolen navnet «Fagskolen i Oslo». I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. Fra 2014 tilbød skolen utdanningstilbud ved lokasjoner i Oslo og Akershus, under navnet 'Fagskolen Oslo Akershus'. Samarbeidet med Akershus opphørte i 2020, og skolen heter nå 'Fagskolen Oslo'. 

Fagskolen Oslo forbereder studentene på å møte morgendagens kompetansekrav. Innen tekniske fag utdanner vi mellomledere med fagteknikerens kompetanse og evne til samarbeid, kommunikasjon og etisk refleksjon innen sine fagområder.

Innen helse- og oppvekstfag utdanner vi fagskolespesialister med helsefaglig spisskompetanse. Ny folkehelselov pålegger kommunene ansvar for forebyggende arbeid i alle samfunnssektorer. Dette stiller store krav til framtidens helsepersonell. Med bredt tverrfaglig fokus i opplæringen, blir våre studenter godt rustet til å møte utfordringer knyttet til samhandlingsreformen.

Høsten 2013 flyttet Fagskolen Oslo inn i nye lokaler på Kuben yrkesarena. En hovedmålsetting der å skape en faglig møteplass der skolen og arbeidslivet samarbeider tett om fagutvikling og innholdet i utdanningene. 

Bedrifts- og partnerskapsavtaler

Fagskolen Oslo har inngått samarbeidsavtale med en rekke bedrifter. 


Omsorgsbygg Oslo KF er en stor offentlig eiendomsaktør som bygger, forvalter og vedlikeholder et stort antall formålsbygg i Oslo kommune; bl.a. barnehager, sykehjem, brannstasjoner, museer, biblioteker, rusomsorgsboliger og omsorgsboliger.

Avtalen innebærer bl.a. at Omsorgsbygg Oslo KF etter avtale tilbyr utplasseringsordning for studenter i bedriften, hospitering for lærere, bedriftsbesøk og veiledning av studentoppgaver. Inneværende skoleår skal BIM-studenter gjennomføre prosjektoppgave i forbindelse med rehabilitering av to barnehager som inngår i Omsorgsbygg Oslo KFs portefølje.

BIMfag er et nettverk for private og bedrifter som engasjerer seg for BIM og utviklingen av teknologien.
Nettverket ble startet i februar 2010 av tidligere studenter ved Fagskolen i Oslo.

BIMfags engasjement og deltagelse i videreutvikling av skolens fagmiljø, bistand med lærekrefter og kompetanse, stoff til prosjektoppgaver, utplassering av studenter i BIMfags medlemsbedrifter og hospitering av lærere i medlemsbedrifter. Som del av avtalen foretar BIMfag en permanent adresseendring til KUBEN yrkesarena. 

Forsvarsbygg  er en offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for forsvaret. Som del av arbeidet med å implementere BIM i Forsvarsbygg ønsker de å etablere samarbeid med Fagskolen. Formålet med avtalen er å fremme faglig utvikling og samarbeid innenfor BIM gjennom hospitering og erfaringsutveksling.  

Forsvarsbygg tar ansvar for tilrettelegging av faglig utbytte, og sørger for at studentene får oppgaver som er relevante for sine studier.

KEA - Copenhagen School of design and technology: Formålet med avtalen er å fremme felles skandinavisk samarbeid om utvikling og gjennomføring av utdanninger tilpasset byggenæringens behov.  Avtalen innebærer bl.a. muligheter for fremtidig samarbeid om e-læring, digitale læringsressurser og muligheter for studentutveksling og studieturer.

Som del av avtalen inngår også vurdering av FOAs byggstudenter på 4. - 7- semester på KEAS Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.  Høsten 2012 var de første studentene fra Fagskolen Oslo Akershus på plass i København.

FLIBA - Fremtidens ledere i Byggeri og Anlæg – er et nordisk samarbeidsprosjekt med fokus på etablering og utvikling av en felles faglig plattform for utdanning av fremtidens byggeledere. I fremtiden må byggbransjen se større regioner under ett og arbeide for at ledere og bedrifter blir mer mobile også utover landegrensene i Norden og i EU. Fagskolen Oslo Akershus er partner i FLIBA, et spennende nettverk av nordiske utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Samarbeidet er godt i gang, og lærere og studenter opplever positive ringvirkninger i form av:
-     Nye, spennende undervisningsopplegg prøves ut i med gode erfaringer og tilbakemeldinger fra studentene.
-     Besøk og erfaringsutveksling mellom FOAs lærere og lærere fra andre skoler og høyskoler
-     Studiereiser for lærere og studenter
-     Samarbeid for studentutveksling og innpassing av byggstudenter ved bachelorprogram hos samarbeidspartnerne

VIA University College, Horsens Danmark: Avtalen gir studenter studenter med bestått utdanning fra BYGG mulighet til  videreutdannelse og oppnå graden «professions-bachelor»/Bygningskonstruktør ved VIA University College. Utdanningen åpner også for videreutdanning til cand. scient tech. ved bl.a. Aalborg universitet.