4,5 millioner kroner til nye utdanningstilbud for grønn industri i Telemark

Klyngen Industrial Green Tech og industrinettverkene i Telemark sammen med Fagskolen Telemark og Herøya Kompetansesenter har til sammen fått tildelt 4,5 millioner kroner som regjeringen har satt av til å styrke høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene skal brukes til å utvikle nye utdanningsprogrammer for bærekraftig prosessteknikk og Industriell digitalisering i samarbeid med industrien i regionen. På bildet ser du fra venstre Runar Gustavsen, Ingrid Ohna og Irene Siljan Vestby fra industrinettverket.
prosessteknikk

Fagskoleutdanning i Bærekraftig prosessteknikk

Fagskolen Telemark og samarbeidspartnerne Industrial Greentech og Herøya kompetansesenter 2,5 millioner kroner for å utvikle  et nytt utdanningsprogram i bærekraftig prosessteknikk for prosessfagarbeidere med fokus på industriell digitalisering og grønn teknologi. Målet er å gi studentene et grunnlag for helhetlig tenkning om produksjonsprosesser og bærekraft i egen bedrift. 

Hovedmål for Industrial Green Tech er å løfte regionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien. En forutsetning for å lykkes med dette er anvendelse av digitalisering, datafangst og analyse i bedriftene for å identifisere muligheter for energieffektivisering og optimalisering av prosesser. Dette vil bli kjernen i det utdanningstilbudet som skal utvikles, i tråd med prinsippene for Smart Produksjon, Industri 4.0 og industriell digitalisering.

Målet for prosjektet er videre å utvikle en ny fagskoleutdanning som tar utgangspunkt i de muligheter og utfordringer knyttet til økt fokus på bærekraftig industriell produksjon og et ansvarlig forhold til bruk av kraft fra både fossile og fornybare energikilder. Målet er å tilføre ny kompetanse, og det skal fokuseres på kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Bakgrunnen for prosjektet ligger i de lokale, nasjonale og globale utfordringer knyttet til klima, energi og miljø i en prosessindustriell sammenheng. Regulering av utslippskvoter og kostnader knyttet til dette har medført et behov for at industribedrifter kutter i utslipp, og et forventet stadig økende fokus på klima, energi og miljø vil utløse et behov å realisere de energibesparelser som er mulig å oppnå fra kontrollrommet.
 

En forutsetning for å lykkes med den nødvendige omstillingen er at man anvender digitalisering, datafangst og analyse for å identifisere muligheter for energibesparelser, og samtidig optimalisere prosessene så mye som mulig. Dette krever utvikling av en ny type kompetanse. Digitalisering og optimalisering vil kreve mer beslutningsfrihet for den enkelte operatør, og noe som vil fordre en annen kunnskapsplattform enn den som gis i tradisjonell utdanning.
 

Det er kontrollrommet som er hovedsentral for datatilgangen i industrien, og det er der driftsdata er tilgjengelige og presenteres i hensiktsmessig format. Dette er sanntidsinformasjon, og underlag for regulering og iverksettelse av tiltak i produksjonen.
 

Målgrupper for prosjektet vil primært være operatørene i prosessindustrien, og sekundært fagmiljøene og bedriftene i sektoren. Utdanningen skal være fleksibel, både i forhold til oppstart og plattformer.
Vi vurderer at det er viktig at utdanningen skal være i tråd med prinsippene for Smart Produksjon, Industri 4.0 og industriell digitalisering. 

  • Dette får vi til fordi vi jobber sammen om fokuset på bærekraftig industri, klima, miljø og energi i regionen vår, sier Hans Ole Dyrseth fra Fagskolen Telemark. Målgruppen vil primært være operatørene, fagmiljøene og bedriftene i prosess og produksjonsindustrien. Utviklingen av tilbudet starter før sommeren nå i 2019 og har mål om pilotkurs vinteren 2019/2020 og fullt tilbud via Fagskolen Telemark fra høsten 2020.

Prosjektleder fra industrinettverkene og klyngen Industrial Green Tech; Runar Gustavsen, er glad for at søknaden har nådd opp.  - Nå vil vi sette i gang samtaler med industrien om hvordan vi kan skreddersy dette tilbudet til industriens kompetansebehov. Vi skal også se på hvordan vi kan få finansiert opp nytt digitalt utstyr som simulatorer og digitale tvillinger for å kunne få til en optimal læringsarena koblet mot Herøya Kompetansesenter som ligger tett på industrien i regionen.

  • Samarbeidsprosjektet vi nå har fått midler til er et viktig ledd i Herøya Kompetansesenters strategi om å tilby fremtidsrettet kompetanse tett på industrien, sier leder for kompetansesenteret; Svein Erik Mittet.

Midlene bevilges fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. Målet med midlene er økt kvalitet, og bedre samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Les mer i tidsskriftet Herøya Industripark

 

Etterutdanning i industriell digitalisering

I tillegg til dette fikk Fikk Fagskolen Telemark og samarbeidspartnerne Industrial Greentech og Herøya kompetansesenter to millioner kroner for å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i Industriell digitalisering. Fagskolen Telemark har erfaring med å benytte ulike læringsmodeller og vurderingsmetoder, og har den nødvendige kunnskap for å utarbeide en fleksibel modell basert på interaktiv e- læring. Fagskolen har en framoverlent tilnærming til digitalisering, big data, autonomi og robotisering. Fagskolen Telemark tilbyr allerede flere industrielle utdanningstilbud, og har en god og tett relasjon til industrien i regionen.

Fagskolen rolle i dette samarbeidet vil primært dreie seg om å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser og studieplaner med bakgrunn i pedagogiske og faglige kompetanser. Fagskolen vil også sikre faglig ledelse gjennom prosjektet, og legge til rette for en nyenkende og framtidsrettet tilnærming til kompetanseheving i industrien.

Videreutdanningstilbudet skal utvikles slik at det kan kobles sammen med fagskolens øvrige studietilbud til en studiepoenggivenede utdanning.