Helsefag-studentene er mest fornøyde

Studentene på fagskolene er for første gang spurt om hvor tilfreds de er med utdanningen. Svarene viser store forskjeller. Mest fornøyde er studentene på helse- og sosialfag.
Med en snittscore på 4,5 av i alt fem oppnåelige kommer fagskolestudenter innen helse- og sosialfag høyt opp på listen over Norges mest fornøyde studenter. Foto: Terje Heiestad.
Med en snittscore på 4,5 av i alt fem oppnåelige kommer fagskolestudenter innen helse- og sosialfag høyt opp på listen over Norges mest fornøyde studenter. Foto: Terje Heiestad.

Med en snittscore på 4,5 av i alt fem oppnåelige kommer helse- og sosialfagene høyt opp på listen over Norges mest fornøyde studenter. Fagskolene gjør dermed en solid innsats første gang de er med på den store og årlige undersøkelsen Studentbarometeret.

Det er NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Da fagskolemeldingen «Fagfolk for framtiden» ble lagt fram i desember 2016, var et av punktene at fagskolene skulle komme med i Studiebarometeret – som omfatter alle studietilbud innen høyere utdanning. I april 2018 gjennomførte derfor NOKUT for første gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet i fagskolene. Skjemaer ble sendt ut til ca. 13.500 fagskolestudenter på til sammen 544 utdanningstilbud gitt av 78 fagskoler.

Svarene, som nylig er offentliggjort, viser altså at helse- og sosialfagene kom godt ut. Mindre fornøyde var studentene i tekniske fag, der var snittscoren for «overordnet tilfredshet» 3,6.  Studentene ble bedt om å svare på hvor tilfreds de er med studiet på en skala fra 1 til 5. Faget reiseliv er såpass lite at NOKUT ikke ser det som et eget felt, men skolen som har avgitt mange nok svar til å bli registrert, Lofoten reiselivfagskole, scorer så høyt som 4,9. Innen landbruk er svarene for få til at NOKUT oppgir resultater.

Store forskjeller

Forskjellen mellom skolene kan være til dels store. På sektoren helse- og sosialfag svinger det mellom 2,6 og 5 (der minst seks personer har svart), og på tekniske fag svinger det mellom 1,9 og 4,8. På enkelte fagskoler kan høyeste snittscore være solide 4,9, men rådgiver Magnus Strand Hauge i NOKUT understreker at det her er få svarende og at disse fagskolene har bare ett/få utdanningstilbud. 

- Hva sier studentene de er minst og mest fornøyde med?

- Studentene er minst fornøyde med hvordan fagskolene følger opp innspill og forslag til forbedringer fra studenter og hvordan de tilrettelegger for studentdemokrati. Mest fornøyde er de med at studiet de går på er faglig utfordrende og at studiet gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet. De fremhever også det sosiale miljøet blant studentene og miljøet mellom studenter og lærere, sier Magnus Strand Hauge.

ONF vil delta

I ONF, Organisasjonen for norske fagskolestudenter, er de veldig fornøyde med at Studentbarometeret nå kan legges fram.

- Vi kan nå se hva studentene mener på nasjonalt plan. Samtidig er vi skuffet over resultatene i de tekniske fagene, der må vi se på årsakene. Vi i ONF vil i hvert fall jobbe videre med punktene om medvirkning og studentdemokrati, for medbestemmelse er viktig, sier Christoffer Blaalid, fungerende leder i ONF. Han har også merket seg at studentene har gitt dårlig score til administrativ tilrettelegging av studiet og kvaliteten på informasjon om studiet.

- Kanskje kan denne misnøyen skyldes at det finnes en del små og sårbare skoler. Vi i ONF  har tatt til orde for sammenslåing, altså at skolene samarbeider administrativt. Samtidig vil vi beholde skolenes lokale forankring, som jo er fagskolenes store fordel og formål, sier Blaalid.  Han finner det også interessant å se nærmere på skolene som tilbyr både helsefag og tekniske fag, hva disse kan gjøre av forbedringer. 

- Vi opplever at helsefagene har fått økt status de siste årene, og det er fint. Når studentene også er fornøyde, er jo det veldig bra, sier ONF-leder Blaalid.