Vil skreddersy helsekurs for kommunene

Etter nøye kartlegging av helsepersonells behov har Bø kommune og Fagskolen Telemark utviklet et nytt kompetanseprogram. Fagskolen har godt håp om at flere kommuner vil benytte kursmodellen.
Helsefagarbeider
Hvordan kan helsepersonell gjøre en bedre jobb? Bø kommune og Fagskolen Telemark har utviklet et kurs for å heve kompetansen i helsesektoren. Foto: Fagskolen Telemark

Hvordan kan helsepersonell gjøre en bedre jobb? Hvilke felles problemstillinger møter de, og hvordan kan de få bistand til å løse oppgavene riktig?

– Det er jo ikke bare å bestille et kurs. Så vi ba om innspill fra ledere i helsesektoren i Bø kommune, og vi ønsket konkrete innspill. For å kunne bistå trenger vi å vite noe om arbeidshverdagen, hva folk opplever der og da i jobben, sier faglærer ved Fagskolen Telemark, Urd Vikøren, hun er også koordinator for kompetansehevingsprosjektet.

Fire kursdager

I høst har Vikøren og lærerkolleger fra Fagskolen Telemark og Fagskolen i Vestfold laget et kompetanseprogram for helsepersonell i Bø kommune. 50 ansatte i sykehjem, hjemmesykepleie, PU (mennesker med psykisk utviklingshemming) og omsorgsboliger deltar, og i løpet av fire kursdager drøftes temaer som bl.a. samarbeid, brukermedvirkning, taushetsplikt, aldring og utviklingshemning, den gode samtalen m.m. Etter én felles startdag deles kursdeltakerne i to grupper for hhv. sykehjem/hjemmesykepleie og PU/omsorgsboliger. 

Kurset baserer seg altså på en konkret og grundig analyse av kommunens, brukernes/pasientenes/pårørendes og helsepersonellets behov. Sentrale temaer er blinket ut, og i tett samarbeid med kommunens folkehelsekoordinator Frøydis Haukeland har fagskolen utviklet kursinnhold og metoder. Fagskolen ønsker med det tidseffektive kurset å imøtekomme kommunenes behov for å gi flest mulig ansatte et kompetanseløft. Fagskolen erfarer at tidsbruk, kostnader og reisevei kan vanskeliggjøre lengre studier. Etter samtaler med flere kommuner og ledere i helsetiltak tok derfor markedsavdelingen ved Fagskolen Telemark initiativ til å utarbeide programmet for kompetanseheving.

Gode tilbakemeldinger

– Vår jobb er å dra opp motivasjonen og engasjementet. Vi skal møte folk med anerkjennelse for deres kompetanse – og videreutvikle den. Folk skal kjenne seg igjen i kursinnholdet og bli nysgjerrige på å øke sin kompetanse ytterligere, sier Vikøren. Som satser på en bevisst veksling mellom ulike formidlingsmåter: Film, refleksjoner, undervisning, erfaringsutveksling osv.

Tre av de fire kursdagene er nå gjennomført, og tilbakemeldingene så langt er gode. Kurset legges til tider på dagen da flest mulig kan delta uten at det går ut over bemanningssituasjonen på arbeidsplassen. Kommunen bidrar med bl.a. innleie av vikarer og tilrettelegging så flest mulig ansatte kan delta.

Overføringsverdi

Urd Vikøren og Frøydis Haukeland presenterte nylig «Bø-modellen» på en stor konferanse arrangert av Fylkesmannen i Telemark, og innlegget vakte stor interesse. 

– Vi ønsker å gå videre med dette. Vi fikk formidlet viktigheten av et tett samarbeide mellom fagskolen og kommunen, og det blir spennende å se fortsettelsen. Vi ser helt klart en overføringsverdi, vi har utviklet et grunnkonsept. Men noen blåkopi vil det ikke være, vi er lydhøre for lokale behov og vil tilpasse det til den enkelte kommune, sier Urd Vikøren.