Bygningsvern

Forståelse av tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging er viktig for å kunne løse mange av dagens oppgaver innen renovering, ombygging og vedlikehold. Kunnskap om disse feltene er stadig mer etterspurt, og dette ettårige studiet er relevant for mange typer håndverkere.


Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050. Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse (ROT) er på om lag 135 mrd. kr, der 60 mrd av dette er knyttet til boliger. Dette er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen, og innenfor dette finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav. Riksantikvaren stiller nå krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og annen eksisterende bygningsmasse skal istandsettes. Studiet skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk bygningsvern for bygninger som er bygget med materialer og teknikker som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg. Spesielt egnet for tømrere, murere, snekkere, malere, blikkenslagere og innen trevare- og bygginnredningsfaget.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Bygningsvern er et fagområde som spenner vidt. Studiet gjennomføres som en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og veiledning under praktiske øvelser. 
Studiet består av fire emner, i tillegg til det avsluttende prosjektet:

1. Bygningsvern

2. Bygningsfysikk

3. Tverrfaglig tradisjonell materiallære

4. Tradisjonelle konstruksjoner 
– tre og mur

5. Prosjekt med selvvalgt tema 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet gir ingen formell tittel, men vil gi deg et konkurransefortrinn når du søker jobb med arbeid på fredede og verneverdige bygg.

Gjennomføring

Studiet gjennomføres i samarbeid med fagmiljøene på Valdresmusea, Rørosmuseet og Vest-Telemark Museum, med ni helgesamlinger og 16 kveldsundervisningsøkter.

Reise og overnatting ordnes av den enkelte student. 

Ta kontakt med Fagskolen Innlandet for utfyllende informasjon eller spørsmål.