Barsel- og barnepleie

Er du interessert i kvinner og barns liv og helsevilkår? Barsel- og barnepleie er en videreutdanning hvor du lærer å ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte, syke barn og pårørende.

Helsedirektoratet ga i 2014 føringer som skal bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg, uansett om mor og barn er hjemme eller på sykehus. Med mer differensiert og spesialisert fødselsomsorg og brukere som stiller krav til kvalitet og medbestemmelse, stilles det store krav til yrkesutøveren.

Hva lærer du?

Studiet består av fem hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  • Svangerskapet
  • Fødsel og barseltid
  • Premature barn
  • Observasjon og vurdering av barns helse i et familieperspektiv
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, simulering, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis. Praksisen kan tas ved føde- og barselavdeling/barselpoliklinikk, nyfødtintensiv-, barneavdeling eller annet relevant praksissted, som f.eks. barnebolig eller helsestasjon. Hvis det er mulig, legges praksisen til to ulike steder.

Hva kan du bli?

Du kan assistere ved fødsler og barselomsorg, veilede barselkvinner i amming, samt gi omsorg og pleie av nyfødte, premature eller syke barn. Som barsel- og barnepleier vil du finne de fleste jobber i føde- og barselavdeling, barnehage, asylmottak eller skole (barn med spesielle behov) eller du kan være personlig assistent for barn.