Helseadministrasjon

Utdanningen skal gi studentene god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon, økonomistyring og kjennskap til regnskapsrutiner.

Studentene skal også få kunnskap om gjeldende lover og forskrifter i helse-, sosial- og oppvekst­sektoren. Studentene vil dessuten få økt sine ferdigheter i konfliktløsing, i kommunikasjon generelt og i veiledning av pasienter og pårørende.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Utdanningen vil gi flere meningsfylte arbeidsoppgaver og større mestring i jobbsituasjonen.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning i videregående skole
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelig for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Økt utdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Studentene vil også være mer attraktive på arbeidsmarkedet pga. økt kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).