Kirurgisk virksomhet

En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet vil kunne bidra på et høyere faglig nivå innen behandlingen av kirurgiske pasienter. Dette studiet gir økt kompetanse innen hygiene og smittevern, sterilforsyning og det kirurgiske pasientforløpet.

En sammensatt pasient- og brukergruppe, rask omstillingstakt, sterke krav til effektivitet og prioritering og mer kvalitetsbevisste pasienter og pårørende stiller store krav til helsefagarbeiderens utviklings- og endringskompetanse.
Studiet vil gi kompetanse som omfatter praktisk pleie- og omsorg til kirurgiske pasienter, innen sterilforsyning og i støttefunksjoner på operasjonsavdelinger.

En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet må være pliktoppfyllende, pålitelig og nøyaktig. Funksjonen krever evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper, men må også kunne jobbe selvstendig.  Videre er evnen til å prioritere oppgaver, fleksibilitet og god arbeidskapasitet viktig.

 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 
1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.

2. Generell studiekompetanse og autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av forelesninger, simulering og ferdighetstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg inneholder studiet 2 x 6 ukers praksis med 30 timer/uke på relevante praksisplasser. Du kan gjennomføre praksis på egen arbeidsplass dersom arbeidsoppgavene er relevante for studiet.

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og er inndelt i 3 emner med teoretisk innhold, i tillegg kommer et eget emne for praksis.

1.    Mikrobiologi, hygiene og smittevern
2.    Medisinskteknisk utstyr, kirurgiske instrumenter og instrumenthåndtering
3.    Det kirurgiske pasientforløpet   
4.    Praksis 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen spesialist- og kommunehelsetjenesten innen det kirurgiske pasientforløpet, sterilforsyning og varelogistikk til operasjonsvirksomhet i helseinstitusjoner som sykehus, helsehus, legevakt, legekontorer og andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis.
 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.