Palliativ omsorg

Demografisk utvikling, med blant annet økende antall personer med alvorlige kroniske sykdommer, økende andel eldre i befolkningen og stadig høyere levealder gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen palliativ omsorg. Med dette studiet vil du få kompetanse til å ta initiativ til, organisere og iverksette individuelt tilpassete tiltak for alvorlig og uhelbredelig syke og døende og deres pårørende.

I studiet vil du lære om hospicefilosofien og dens verdigrunnlag, om livshjelp og livskvalitet. Du vil også lære om ulike alvorlige sykdommer: forekomst, mulige årsaker, symptomer og behandling og om hvordan sykdommene påvirker pasientens behov i palliativ sykdomsfase og ved livets slutt. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Pasienter i palliativ fase har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt, og de kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner. Dette kan medføre tap av fysisk funksjon, sviktende organfunksjon, polyfarmasi og et økende behov for pleie og omsorg. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdet nevnt over, kompetanse tilsvarende Vg3-nivå for helsearbeiderfaget og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. 

Oppbygging og arbeidsformer 

Studietilbudet er basert på et heltidsstudium med en normert studietid på ett år. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en skoledag og en dag med organisert veiledning per uke.  Aktuelle læringsaktiviteter er klasseromsundervisning, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid og prosjekter.

Studiet består av seks hovedemner:
1. Felles grunnlag fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
2. Palliasjon
3. Sykdommer og palliativ omsorg til alvorlig syke og døende
4. Palliativt tjenestetilbud, organisering og pasienttilpassede forløp
5. Praksis
6. Hovedprosjekt

Studiet har 10 ukers praksis og gjennomføres som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass eller utplassering på en annen arbeidsplass.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad i palliativ omsorg og gjør deg kvalifisert til å gi palliativ omsorg til pasienter i og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende, som kan være både barn, ungdom og voksne. Gjennom studiet vil du utvikle din personlige og faglige kompetanse for å kunne hjelpe pasientene og deres pårørende til å møte de utfordringene de står overfor i forbindelse med alvorlig og uhelbredelig sykdom og behandling, eller til en verdig død. 

Et nettbasert studie planlegges med oppstart høsten 2021.

Meld din interesse i lenken nedenfor innen 1. mai. Etter denne datoen vil du bli kontaktet av skolen og motta et søknadsskjema og informasjon om studiet. Se for øvrig studieplan som er lagt ut. Den gir deg informasjon om studiets oppbygging og fag/emneinnhold.

Meld din interesse her

NB!
Søknadsfrist fra du mottar søknadsskjema fra skolen er 14 dager så det kan være lurt å ha all dokumentasjon tilgjengelig til etter 1. mai. Alle søknader må sendes pr. post eller leveres direkte til skolen. Oppstart av studiet forutsetter at det er tilstrekkelig mange nok søkere

Velkommen som interesse-søker på studiet!