Rehabilitering og hverdagsmestring

Det norske helsevesenet trenger flere fagfolk med spesialisert kompetanse innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål og er et samarbeid på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere.

Flere eldre, høyere krav til helsetjenesten og mer ansvar til kommunene betyr at ressursene i dag må brukes bedre. Rehabilitering har som mål å øke livskvaliteten, og det skjer ved bruk av koordinerte og kunnskapsbaserte tiltak som skal øke funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning, arbeidsliv og sosiale sammenhenger. Rehabilitering er et fagområde i sterk utvikling.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  • Forståelse av rehabiliteringsprosessen
  • Rehabilitering og hverdagsmestring.
  • Organisering, system og ledelse
  • Praksis
  • Hovedprosjekt

Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, studiebesøk, individuelt arbeid og gruppearbeid, samt et avsluttende hovedprosjekt. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den egner seg) eller som ekstern praksis et annet sted.

Hva kan du bli?

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssentre, sykehjem og andre institusjoner, interkommunale og kommunale enheter, barnehage, SFO og skoler. Du kan også jobbe i spesialisthelsetjenesten.