Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

I behandling av og omsorg til pasienter med ruslidelser er en bred og helhetlig tilnærming viktig – en tverrfaglig innsats der ikke bare rusproblemet vektlegges. Den kroppslige helsesituasjon, familie--relasjonene, sosiale utfordringer og ikke minst det sosial nettverket er alle viktige elementer.


Pasienter med sammensatte helseutfordringer er mer vanlig enn uvanlig i arbeidshverdagen til helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. I lys av samhandlingsreformen ser vi økte omsorgsoppgaver for kommunene til disse pasientgruppene. 

Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe. Dette studiet skal gi deg en grunnleggende omsorgsevne til å kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.  

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side