Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

En bred og tverrfaglig tilnærming er viktig overfor mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker. Den helhetlige helsesituasjon, familierelasjoner, sosiale utfordringer og nettverk er viktige temaer.

Pasienter med sammensatte helseutfordringer er et vanlig innslag i arbeidshverdagen til helsepersonell. Mange pasienter med (alvorlige) psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe, og samhandlingsreformen innebærer økte omsorgsoppgaver for kommunene overfor disse pasientene.

Studiet er forenlig med jobb og familieliv da undervisningen foregår en dag i uken og praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side