Bylogistikk og mikrohuber

Bylogistikk handler om tilrettelegging av vareflyt inn til, ut fra, innen og gjennom et byområde med vekt på samhandlingen mellom byterminaler og sisteledd distribusjonen.

I byer har vi mange forskjellige vareleveranser med store variasjoner i volum og vekt. Utdanningen vil gi kunnskap om lokalisering av byterminaler og mikrohuber, og deres funksjoner og roller i byenes varedistribusjon. Bylogistikk må tilrettelegges på en effektiv og miljøbevisst måte og bidra til attraktive byer. Person- og godstransport konkurrerer om byrommet. Det kan føre til forsinkelser og andre ulemper for godssjåførene.

Bylogistikken handler både om leveranser i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av tungtransporten gjennom byområder. Bydistribusjon fram til sluttmottaker er krevende og utgjør en stor andel av transportkostnadene, selv om det er en liten del av det totale transportarbeidet. Godstransport har en stor del av byenes klimagassutslipp, lokal forurensning og støy.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.