Innkjøp og forhandlinger

Innkjøp er et viktig område som påvirker bedriftens økonomi og drift, samt hvor bærekraftig driften er. Det påvirker bedriftens muligheter til å jobbe med logistikk og samhandling med andre aktører.

Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Det er gjennom innkjøp vi velger hvilke leverandører vi skal jobbe med på alle områder i bedriften. Innkjøp påvirker blant annet hvilke energikilder vi skal benytte, hvilke lager og transportløsninger som er kostnadseffektive og bærekraftige og hvilke innsatsfaktorer og råvarer vi velger for å kunne redusere avfall og øke gjenvinningsgraden av innkjøpt vare.                              

Innkjøp skal kunne sette krav til leverandørene om produktets egnethet for gjenbruk, sluttbehandling, økonomi i et livsløpsperspektiv, miljøskadelige stoffer og etikk.  

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Hva lærer du?

 • Innkjøpsdefinisjoner og omfang av innkjøp og ulike typer innkjøp.   
 • Totalprisen for innkjøpet. Hvilke miljø og etiske krav settes til innkjøpet.
 • Innkjøpstrategiens påvirkning i verdi- og forsyningskjeden. 
 • Innkjøpsrollen i verdi- og forsyningskjeden inn mot bærekraft. 
 • Hvordan digitalisering kan bidra til grønne og ansvarlige innkjøp.  
 • Kategorisering / Kraljic og ABC analyser.
 • De ulike trinnene i innkjøpsprosessen og optimalisering av den.   
 • Innkjøpsstrategi/strategiske innkjøp, leverandørsamarbeid og forhandlinger.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Innkjøps betydning for bedriften. Innkjøpsprosessen. Forhandling.
 • Grunnleggende innkjøp og organisering av innkjøpet i verdi og forsyningskjeden.
 • Digitale innkjøpsanalyser, metoder og modeller.
 • Leverandørsamarbeid. ABCanalyser. Forhandlingsmetoder.

Hva kan du bli?

Studiet er for deg som ønsker å jobbe med innkjøp og som ønsker innblikk i innkjøpsprosessen. Denne modulen egner seg for deg som ønsker å bidra til å gjøre innkjøp i din bedrift bedre, drive med bærekraftige innkjøp, også med tanke på krav til miljø og etiske aspekter, og som vil bli bedre på analyse og samarbeid med leverandører.

Utdanningen passer for deg som driver med logistikk og som ønsker videreutdanning. Innkjøp er en viktig del av en bedrifts logistikk generelt, og denne modulen gir deg innblikk i innkjøpsarbeidet generelt.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger a to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 16, 2024
Søknadsfrist: 18.03.2024
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781

Om Transport, terminal- og lagerlogistikk

Fagskolen Innlandet organiserer modulene i studiet «Transport, terminal- og lagerlogistikk», nettbasert med fysiske samlinger etter følgende plan: 

Innføring i logistikk, lager og transport (2,5 stp.)   

 • Verdikjede, roller, bærekraft og logistikkbegreper.  
 • Trender og utvikling av moderne logistikk. 

Transportplanlegging (5 stp.)  

 • Tur- og ruteplanlegging. 
 • Transportrett, etikk, lover og regler 
 • Optimalisering og bileierøkonomi 

Lager og terminalledelse (5 stp.) 

 • Netthandel, lagersystemer, terminaltyper. 
 • Kundebehov og digitalisering.  
 • LEAN, Ledelse og økonomi. 

Bærekraftig logistikk (5 stp.) 

 • Rett første gang, HMS, miljø, lov og rett 
 • Forsyningskjeder og bærekraft. 
 • Det grønne skifte og det gode eksemplet. 

Befraktere og transportbestillere (5 stp.) 

 • Befrakteroppgaver, transportmegling 
 • Transportøkonomi, bransjeproblematikk. 
 • Lover og regler 

Bylogistikk og mikrohuber (2,5 stp.)   

 • Last mile transport 
 • Hubløsninger og teknologi 
 • Økonomi   

Innkjøp og forhandlinger (5 stp.) 

 • Innkjøpsprosessen, leverandørsamarbeid. 
 • Forhandlingsprosessen. 

Hver modul gjennomføres over 5-9 arbeidsuker (avhengig om det er 2,5 eller 5 stp.), der to av ukene består av todagers fysiske samlinger. I de øvrige ukene gjennomføres modulen nettbasert med én nettsamling per uke. Omfang av forventet læringsaktiviteter er til sammen 130 timer (5 stp.) og 65 timer (2,5 stp.). 

Hver modul er frittstående, og det er mulig å ta én eller flere moduler. Det anbefales å ta innføringsfaget først, for å danne en felles plattform og forståelse for gjennomføring av de videre modulene.