Logistikk

Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Det forstår flere og flere, og behovet for fagfolk innen logistikk er enormt i alle bransjer. Mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunde og leverandør i verdikjeden og reduksjon av ikke verdiskapende arbeidstid (LEAN), er sentralt i studiet.

Logistikk handler om mer enn transport. Studiet skal gjennom studiet få en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden for å oppnå økonomiske resultater. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er viktige temaer i utdannelsen.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra utdanningsprogram teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel eller tilsvarende. Aktuelle fagbrev kan være innen logistikkfaget, yrkessjåførfaget, kontor og administrasjonsfaget, reiselivsfaget eller andre fag med stort behov for logistikkhåndtering. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gjennomføres med både teoretisk- og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter i tett samarbeid med næringslivet. 

Studiet består av 11 hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

1.    Realfag (matematikk og fysikk) 
2.    Yrkesrettet kommunikasjon 
3.    LØM (ledelse, økonomi og markedsføring) 
4.    Prosjekt- og kvalitetsledelse 
5.    Innføring i logistikk 
6.    Samfunn og samferdsel 
7.    Produksjonslogistikk 
8.    Logistikk i verdikjeden 
9.    Økonomi og forhandling 
10.    Spedisjon 
11.    Strategisk forretningsutvikling 
12.    Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.