Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Industri 5.0 handler om samhandling mellom mennesker og teknologi, med medarbeideren som positiv driver for bærekraftig teknologisk og organisasjonsmessig utvikling. Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan man kan oppnå menneskesentrerte, bærekraftige, robuste og fleksible organisasjoner.

Industri 4.0 handler om å koble automasjon og digitalisering, mens Industri 5.0 handler om samarbeidet mellom mennesker og maskiner, hvor mennesket har en ledende rolle i prosessen. Industri 5.0 betyr også at man løfter blikket og ivaretar et større samfunnsansvar, hvor også bærekraft og innovasjon i verdikjeder og økosystemer er relevant.

Tre hovedelementer blir bærende: 

 • Det første er mennesket. Det handler om at ansatte og kunder/brukere i mye større grad skal legge føringer for hva som skal produseres og på hvilken måte. Dette kan gjelde forhold rundt de ansatte sitt daglige virke i produksjon, teknologivalg/digitalisering, men også medvirkning i større strategiske prosesser og valg.
 • Det andre er bærekraft. Bærekraft er i stadig økende grad blitt premissgivende for industrien og i Industri 5.0 forsterkes dette ved at overordnede samfunnsbehov og bærekraft skal være førende for bedriften på strategisk og operativt nivå. 
 • Det tredje krever robusthet. Dette handler i stor grad om evnen til å håndtere usikkerhet og kriser som vi i det siste har sett så mye av. Fleksibilitet i produksjon, verdi- og forsyningskjeden, hvor ulike former for digitalisering kan være eksempler på dette. 

Utviklingen av studiet er gjennomført i et samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fagskolen i et 3-partssamarbeid (NCE Manufacturing, 7sterke, Norsk Industri, NHO, BNL, industrimiljøet i Åndalsnes, Norske trevarer, Fellesforbundet, FLT, Røros dører og vinduer, Nor-Dan, Høgskolesenteret i Kongsvinger, Tynset studie- og høgskolesenter mfl.)

Studiet består av 25 enkeltmoduler:

 • Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen (10 stp.)
 • HMS-ledelse (5 stp.)
 • Kvalitetsledelse (5 stp.)
 • Innovasjon (5 stp.) 
 • Designdrevet innovasjon (5 stp.)
 • Intraprenørskap (5 stp.) 
 • Entreprenørskap (5 stp.) 
 • Prosjektledelse innføring (5 stp.) 
 • Prosjektledelse fordypning (5 stp.) 
 • Lean, prinsipper og verktøy (5 stp.) 
 • Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring (5 stp.)
 • Lean, prinsipper og verktøy - Fjellregionen (5 stp.)
 • Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i trebransjen (10 stp.)
 • Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer (5 stp.)
 • Økonomistyring for ikke -økonomer (5 stp.)
 • IKT - systemforståelse (5 stp.)
 • IKT - datasikkerhet (5 stp.)
 • Teamledelse (5 stp.)                
 • Produksjonsledelse (5 stp.)    
 • Markedsføring (5 stp.)
 • Teknisk salg (5 stp.)
 • Praktiske matematiske verktøy (5 stp.)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (5 stp.)
 • Hovedprosjekt (5 stp.)
 • Industrielle økosystemer (5 stp.)

Mulighet for å ta enkeltmoduler

Studenten kan ta hele studiet og få vitnemål, eller velge å ta modulene hver for seg og få gjennomført og bestått modul, karakterutskrift.

Hva lærer du?

Studiet i Industri 5.0 henvender seg til fagfolk som i dag er ansatt i industribedrifter. En av modulene er bransjespesifikk mot trevarebransjen, denne modulen er særlig aktuelt for fagarbeidere i trevarebransjen da det er etablert et nært samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og ledende bedrifter i trevarebransjen. De øvrige modulene er ikke bransjespesifikke.

Studiet og modulutformingen vil legge stor vekt på fleksibilitet og studentenes ønsker og behov. Målet med det nye studiet er å utvikle og forbedre fagarbeidernes kompetanse. Med økt utdanning vil de få bedre grunnlag for utformingen av egne arbeidsoppgaver. Med bredere innsikt vil de også kunne ta flere og bedre egne beslutninger, noe som vil bidra til økt selvstendighet og mindre hierarki. Studiet er derfor komponert med moduler som ivaretar både teknologi og prinsipper for å utvikle menneskene i organisasjonen til fleksible og omstillingsdyktige medarbeidere for å oppnå en bærekraftig og robust organisasjon