Intensivpleie

Intensivpleie er et viktig bidrag for å imøtekomme helsetjenestens behov for å heve kompetansen til helsefagarbeidere slik at de kan være delaktig i intensivpleie og overvåkning av voksne pasienter.

Foto: Illustrasjonsfoto av Fagskolen i Viken. Fagslærer Elin Marie Pedersen, pasient statist Odd Ragnar Pedersen og student Mariana Dana Paslaru.

Intensivpleie er en ny og spennende utdanning! Intensivpleie er et viktig bidrag for å imøtekomme helsetjenestens behov for å heve kompetansen til helsefagarbeidere slik at de kan være delaktig i intensivpleie og overvåkning av voksne pasienter.

Studiet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med spisskompetanse knyttet til pleie og omsorg til pasienter med akutt og/ eller kritisk sykdom.

Fagskoleutdanningen er primært utarbeidet i samarbeid med; Sykehuset Østfold Kalnes og Fagskolen i Viken. I tillegg har Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Haukeland universitetssykehus, Sørlandet sykehus og Fagforbundet vært deltakende i utviklingen og kvalitetssikret innholdet.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev og autorisasjon innen helsearbeiderfaget, og
b) 2 års relevant yrkeserfaring.

Dette studiet krever politiattest. Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Slik søker du politiattest ››

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Aktuelle fagbrev
 • Fagbrev som helsefagarbeider eller vitnemål som hjelpepleier
Relevant arbeidserfaring fra:
 • Spesialisthelsetjenesten f.eks. somatisk sengepost, observasjonspost, akuttmottak på sykehus
 • Kommunehelsetjenesten; Kommunal akutt døgnenhet (KAD).

Denne utdanningen krever politiattest grunnet praksis.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år med tre samlinger av tre dager pr. semester. De ukene det ikke er samlinger er det nettundervisning en fast dag i uken. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg inneholder studiet emne praksis som skal gjennomføres på relevant praksisplass. Praksis kan gjennomføres som ordinær praksis, hvor Fagskolen i Viken fremskaffer praksisplass eller som praksis på egen arbeidsplass dersom arbeidsoppgavene er relevante for videreutdannelsen.

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og består av understående emner:

 • Emne 1: Etikk, kommunikasjon og samhandling
 • Emne 2: Smittevern og infeksjonsforebygging
 • Emne 3: Akutt kritisk sykdom og skade
 • Emne 4: Intensivpleie
 • Emne 5: Praksis*
  (Totalt 16 uker: Del 1 - 8 uker er vår 2.semester, Del 2 - 8 uker er vår 4.semester)
 • Emne 6: Hovedoppgave

*Praksis Del 1 og Del 2 kan gjennomføres på: Intensiv, overvåking, intermediær, forsterket observasjonsseng på avdeling og postoperativ. En av praksisperiodene skal gjennomføres på intensiv eller en annen overvåkingsenhet. Fagskolen godkjenner praksisplassen.  

Kompetanse og jobbmuligheter

Helsefagarbeider med en slik spisskompetanse kan inngå i team og være delaktig i arbeidet med intensiv- og overvåkningspasienter.

I takt med stigende gjennomsnittsalder og økt mulighet for avansert behandling i og utenfor sykehus, vil helsefagarbeidere med videreutdanning i intensivpleie ha etterspurt kompetanse for arbeid fortrinnsvis i spesialisthelsetjenesten på bla. intensivavdelinger, postoperativ avdeling, overvåkningsavdelinger, men også prehospital, i helsehus og i hjemmebaserte tjenester.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Tilleggsinfo

Undervisning: Studiet har 80% tilstedeværelse i hvert emne. Dette gjelder fysiske samlinger på skolen. 

Der studenten overskrider fraværsgrensen på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått

Praksis har egne retningslinjer for obligatorisk tilstedeværelsestid. Denne informasjonen finner du i studieplanen.  
 

Informasjon med forbehold om endringer.