Logistikk og service i helsetjenesten

I framtidens helsevesen blir rett kompetanse på rett plass en stor utfordring. For å nå målene for kvalitet og pasientsikkerhet er det behov for dyktige fagfolk og helsesektoren har et stort behov for medarbeidere med kompetanse innen logistikk og service. En fagskoleutdanning i Logistikk og service i helsetjenesten vil bidra til å dekke en mangel på formell kompetanse innen området.


Det haster å utdanne denne faggruppen tilpasset et moderne helsevesen. Studiet rekrutterer studenter fra flere tverrfaglige faggrupper. En effektiv og korrekt logistikkhåndtering er en forutsetning for å sikre gode pasientforløp og er et viktig bidrag til å gi gode helsetjenester. Studiet utdanner reflekterte yrkesutøvere som forstår betydningen av effektiv og korrekt logistikkhåndtering og som har fokus på logistikk, service, fremtidens helsevesen, samhandling med andre yrkesgrupper, hygiene og praktisk smittevern.  Medarbeidere med formell kompetanse i logistikk og service er og vil være kritisk viktig dersom helsevesenet skal kunne effektivisere det daglige arbeidet og gi gode tjenester.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som:

 • Aktivitørfaget
 • Apotekteknikk
 • Ambulansefaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Fotterapi
 • Hudpleier
 • Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier
 • Helsesekretær
 • IKT-driftsteknikerfaget
 • IKT-tjenesteutviklerfaget
 • IKT-servicefaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Logistikkfaget
 • Ortopediteknikkfaget
 • Portørfaget
 • Tannhelsesekretær

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1.oktober samme år. 

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. 

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år med tre samlinger pr. semester. Praksis foregår som utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass i en periode over 12 uker. For studenter som ikke har relevant arbeidsplass i helsevesenet vil skolen sørge for praksisplass. 
 
Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis: 

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 
2.    Hygiene og smittevern 
3.    Logistikk og service i helsevesenet 
4.    Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer deg til mange typer jobber innen logistikk og service i både spesialist- og kommune-helsetjenesten og andre typer helseinstitusjoner.  Fagskoleutdannede innen logistikk og service i helsetjenesten kan arbeide med logistikkforløp innen pasientbooking, pasientforløp, service, varelogistikk og/eller sterilforsyning.