Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

OPPSTART HØSTEN 2022. Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill med mennesker. Målet er å skape arenaer for mestring og mening som kan gi økt livskvalitet og gode opplevelser i hverdagen.

Aktuelle studenter kan være gårdbrukere/kommende gårdbrukere, yrkesutøvere/aktører i institusjoner, fagarbeidere innenfor helse eller dyrefag, fagpersoner innen skole/oppvekst eller andre med relevant fagkompetanse.

Studiet starter opp høsten 2020 på Hvam videregående skole.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra 

Naturbruksprogrammet, alle programområder 
Helse- og oppvekstfag, programområdene helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget

2. Fem års praksis eller relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang.  

Oppbygging og arbeidsformer

I gjennomføringen av studiet legges det vekt på en tverrfaglig tilnærming der dyra som medhjelpere og deltakernes behov for mestring står i fokus. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til de teoretiske temaene og arbeidsformer som krever aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsform er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver og prosjektarbeid. Studentene skal også ha to praksisperioder ute i bedrift/institusjon på tilsammen 120 timer. I studiet inngår også selvstudium og veiledning. Studentene har også mulighet til å arbeide med utvikling av egen arbeidsplass og velferdstilbud gjennom studiet.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksisperioder og hovedprosjekt i selvvalgt emne.

1.    Innføring i dyreassisterte aktiviteter
2.    Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktivitetert
3.    Dyr som medhjelpere
4.    Arena og ledelse av tilbudet
5.    Tverrfaglig hovedprosjekt, inkludert praksis

Fullstendig studieplan kan hentes på www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no.

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoletilbudet retter seg mot tre målgrupper: sjølstendig næringsdrivende, ansatte i institusjoner, ledere innen dyreassisterte aktiviteter og som ansatt på en gård eller institusjon som aktivt benytter DAA som et verktøy. Studiet gir fagkvalifikasjoner med mulighet til å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for å bli faglærer i videregående skole.