Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Kjøtt og melk fra ku og sau basert på beiting og dyrking av gras står for omlag halvparten av produksjonen og sysselsettingen i fjellbygdene. Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning - mens du er i jobb.

Fjellandbruket defineres som landbruk i fjellkommuner der mer enn 50 % av arealet ligger mer enn 700 moh. Alvdal ligger midt i det som kalles Fjellregionen, og Storsteigen har undervist i dette emnet i mer enn 100 år. I tillegg til landsbruksfag får du en god ledelsesutdanning og blir bedre i stand til å drive en lønnsom fjellgard på en bærekraftig måte.  

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra naturbruksprogrammet (unntatt fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift).

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. I tillegg kommer noe nettbasert undervisning og veiledning. Studentene skal også være ute i bedrift (40 timer). Skolen samarbeider tett med næringslivet gjennom bedriftsbesøk, gjesteforelesninger og i ordinær undervisning. 

Studiet består av tre hovedemner. I tillegg kommer laboratorieøvelser og det avsluttende hovedprosjektet:

1. Driftsledelse og økonomi 
2. Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite 
3. Husdyrproduksjon
4. Hovedprosjekt 

Godkjent studieplan og mer informasjon om studiet finner du på 
www.storsteigen.vgs.no eller 
www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket». Kompetansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsaparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruket.