Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

OPPSTART HØSTEN 2021. Kjøtt og melk fra ku og sau basert på beiting og dyrking av gras står for omlag halvparten av produksjonen og sysselsettingen i fjellbygdene. Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning du kan ta mens du er i jobb.

Fjellandbruket defineres som landbruk i fjellkommuner der mer enn 50 % av arealet ligger mer enn 700 moh. Alvdal ligger midt i det som kalles Fjellregionen, og Storsteigen har undervist i dette emnet i mer enn 100 år. I tillegg til landsbruksfag får du en god ledelsesutdanning og blir bedre i stand til å drive en lønnsom fjellgard på en bærekraftig måte.  

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra naturbruksprogrammet (unntatt fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift).

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. I tillegg kommer noe nettbasert undervisning og veiledning. Skolen samarbeider tett med næringslivet gjennom bedriftsbesøk, gjesteforelesninger og i ordinær undervisning. 

Det legges opp til ti samlinger over to eller tre dager per år.

Studiet består av tre hovedemner og det avsluttende hovedprosjektet:

1. Driftsledelse og økonomi 
2. Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite 
3. Husdyrproduksjon, mjølkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og sau
4. Hovedprosjekt 

Godkjent studieplan og mer informasjon om studiet finner du på 
www.storsteigen.vgs.no eller 
www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket». Kompetansen kan brukes på egen gård, som en forberedelse for å ta over et gårdsbruk, i rådgivningsaparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruket. 

Studiested

Storsteigen videregående skole