Oppvekstfag

Studiet gir grunn­leggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekstsektoren, dessuten for utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0­–18 år. Studentene vil også få kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og som fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Studiet vektlegger også tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår.

Kurskode
FHO50D
Deltid

 

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning?

Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til oppdatert og økt kompetanse. Fagskoleutdanning i helsefag har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
Utdanningen vil gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver og større grad av mestring i jobben.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning i videregående skole.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Arbeidsformer

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelige for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og -arenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, stimulere kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurdering underveis, og det benyttes digital læringsplattform. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter:
Etter endt utdanning kan studentene jobbe i kommunale helse- og oppveksttjenester som f.eks. barnehage, skolefritidsordning, som assistenter i skole, boliger og institusjoner for barn og unge. De fleste jobbene finnes i den kommunale helsetjenesten. En fagskoleutdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar, og med økt kompetanse vil studentene generelt være mer attraktive på arbeidsmarkedet (jfr. samhandlingsreformen).