Kompositt- og plastbearbeiding

Nye materialer i kompositt og plast erstatter metaller i økende grad. Bil- og luftfartsindustri leder utviklingen, men også maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg benytter stadig mer slike materialer.

Studiet på Fagskolen Innlandet er sterkt knyttet til den lokale industrien. Det rike industrimiljøet på Raufoss er en viktig samarbeidspartner for Fagskolen Innlandet, det gjelder ikke minst på fagområdet kompositt og plast. Dette er en industri i sterk vekst, og dette studiet er en del av en nasjonal satsing på fagområdet som involverer både industrien, fagskolene og universiteter. Med dette studiet får du en framtidsrettet utdanning.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon, som f.eks aluminiumskonstruksjonsfaget, CNC-maskineringsfaget, industriell overflatebehandling, modellbyggerfaget, plastmekanikerfaget, polymerkomposittfaget, termoplastfaget, kjemiprosessfaget, komposittbåtbyggerfaget, flystrukturmekanikerfaget og betongfaget. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av elleve emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng. Tre redskapsemner (1–3), sju grunnlagsemner (4–10) og et hovedprosjekt. 

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Prosjekt og kvalitetsledelse  
5. Innledende konstruksjon og dokumentasjon 
6. Materialkunnskap 
7. Energiteknikk m/faglig ledelse 
8. Logistikk m/faglig ledelse 
9. Produksjon og tilvirkingsteknikk m/ faglig ledelse 
10. Spesialisering i plastbearbeiding med faglig ledelse
11. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til lederstillinger i kompositt- og polymerindustrien med arbeidsoppgaver som produksjonsledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, logistikk, produktutvikling, forbedringsarbeid, innkjøp av varer og tjenester.