Planteproduksjon og driftsledelse

OPPSTART HØSTEN 2021. Stortingets målsetting om 20 % økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift, og skal målet nås på en bærekraftig måte, trenger hele næringen mer kompetanse, ikke minst planteprodusentene. Dette samlingsbaserte studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere driften din.

Studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere drift av landbrukseiendom og kunnskap for praktisk rådgivning. 

Studiet retter seg mot bønder/kommende bønder, ansatte/framtidig ansatte i landbrukets rådgivningstjenester, agronomer og fagarbeidere i landbruk. Studiet legger størst vekt på produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet. Etter endt studium skal du ha kompetanse til å etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på planteproduksjon eller fungere som rådgiver innen agronomi og miljø- og energiplanlegging i planteproduksjon.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring fra naturbruksprogrammet (unntatt fiske og fangst, akvakultur, og reindrift).

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis relevant yrkeserfaring og/eller annen skolegang. Les mer på skolenes hjemmesider. 

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med noe nettbasert undervisning/veiledning i tillegg. Arbeidsformer er forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, utferder, gruppearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Studenten skal også være ute i bedrift (40 timer). Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivningstjenester og organisasjoner. Gårdsbesøk er sentralt i studiet, og disse brukes også som case i undervisningen. 

Det legges opp til ti samlinger på to eller tre dager per år. 

Studiet består av tre hovedemner, i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:
1. Driftsledelse og økonomi
2. Planteproduksjon
3. Klima og miljø
4. Tverrfaglig fordypningsoppgave

Fullstendig studieplan kan hentes på www.hvam.vgs.no eller www.fagskolen-innlandet.no

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker innen planteproduksjon og driftsledelse». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsaparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruk. 
Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole.

Studiested

Hvam videregående skole